C

Skróty na literę C

CABG - pomostowanie tętnic wieńcowych ang. coronary artery by-pass grafting
cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan
ca. – rak (carcinoma)
Ca – wapń (Calcium)
CAH – (ang.) przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (Chronic Active Hepatitis)
CAH – (ang.) zespół nadnerczowo-płciowy (Congenital Adrenal Hyperplasia)
CAT – (ang.) tomografia komputerowa (computed axial tomography)
CAPD – (ang.) ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
cc – cięcie cesarskie
CCD – (ang.) dysplazja obojczykowo-czaszkowa (cleidocranial dysplasia)
CCNU – lomustyna
CCS – (ang.) klasyfikacja choroby wieńcowej wg Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian Cardiology Society)
CD4 (ang.) - cząsteczka różnicująca 4 (patrz: limfocyt T)
CD8 (ang.) - cząsteczka różnicująca 8 (patrz: limfocyt T)
CDC – (ang.) Amerykańskie Centrum Zwalczania Chorób (Center for Disease Control)
CEA – (ang.) antygen rakowo-płodowy (Carcinoembryonic Antigen)
CF – (ang.) mukowiscydoza (Cystic Fibrosis)
cGMP – cykliczny guanozylomonofosforan
chA - choroba Alzheimera
ChE – cholinesteraza
CHE – cholinesteraza
CHF – (ang.) zastoinowa niewydolność krążenia (Congestive heart failure)
ChNS - choroba niedokrwienna serca
chP - choroba Parkinsona
CI – (ang.) przedział ufności (Confidence Interval)
CJD – (ang.) choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease)
CK – kinaza kreatynowa
CK-MB – izoenzym MB kinazy kreatyny
ckpw – co kilka pól widzenia
CLL – (ang.) przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic Leukemia)
CM – kapreomycyna
CML – (ang.) przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myelocytic Leukemia)
CMML – (ang.) przewlekła białaczka mielomonocytowa (Chronic Myelomonocytic Leukemia)
CMV – (ang.) wirus cytomegalii (Cytomegalovirus)
COLD – (ang.) przewlekła zaporowa choroba płuc (Chronic Obstructive Lung Disease)
COPD – (ang.) przewlekła choroba oskrzelowo-płucna (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
CO – (ang.) pojemność minutowa (Cardiac Output)
CO – tlenek węgla
COX-1 – (ang.) cyklooksygenaza 1 (Cyclooxigenase)
COX-2 – (ang.) cyklooksygenaza 2 (Cyclooxigenase)
CPAP – (ang.) ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Continuous Positive Airway Pressure)
CPK – (ang.) fosfokinaza kreatyniny (creatine phosphokinase)
CPR – (ang.) reanimacja (cardiopulmonary resuscitation)
CPR – (ang.) resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Cardio-pulmonary resuscitation)
CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
CREST – (ang.) zespół CREST (Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae)
CRH – (ang.) hormon uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Hormone)
CRF – (ang.) czynnik uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Factor)
CRP – (ang.) białko C reaktywne (C Reactive Protein)
CR – (ang.) pełna remisja (Complete Remission)
CsA – cyklosporyna A
CS – cykloseryna
CSF – (ang.) płyn mózgowo-rdzeniowy (Cerebral Spinal Fluid)
CSK – centralny szpital kliniczny
CSN – centralny system nerwowy
Ct – kalcytonina
CT – (ang.) tomografia komputerowa (computed tomography)
CUN – centralny układ nerwowy
CVA – (ang.) udar mózgu (Cerebrovascular Accident)
CVID – (ang.) pospolity niedobór odporności (Common Variable ImmunoDeficiency)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License