A

Skróty na literę A

a. – tętnica (łac.) (arteria)
aa. – tętnice (łac.) (arteriae)
A - adrenalina
AA – (łac.) kwas arachidonowy (acidum arachidonicum)
ABMT – (ang.) autologiczny przeszczep szpiku (Autologous Bone Marrow Transplantation)
ABPM – (ang.) ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (Ambulatory Blood Pressure Monitoring)
ABVD – (ang.) adriamycin bleomycin vinblastine dacarbazine
ACE – (ang.) enzym konwertujący angiotensynę (Angiotensin-converting enzyme)
ACEI – (ang.) inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (Angiotensin converting enzyme inhibitors)
ACh - acetylocholina
ACP – (ang.) fosfataza kwaśna (acid phosphatase)
ACTH – (ang.) kortykotropina (Adrenocorticoid Hormone)
ADH – (ang.) hormon antydiuretyczny (Antidiuretic Hormone)
ACLS – (ang.) Zaawansowane czynności ratujące życie (Advanced Cardiovascular Life Support)
ADP – adenozynodwufosforan
AED – automatyczna zewnętrzna defibrylacja (Automated External Defibrillation)
AF – (ang.) migotanie przedsionków (atrial fibrillation)
AFP – (ang.) alfa fetoproteina (Alpha Fetal Protein)
AGN – (ang.) ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (Acute Glomerular Nephritis)
AHA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association)
AHI – (ang.) wskaźnik bezdechów i spłyceń oddechu (Apnea Hypopnea Index)
AHF – (ang.) czynnik przeciwhemofilowy (Antihemophilic Factor)
AHG – (ang.) globulina przeciwhemofilowa (Antihemophilic Globuline)
AI – (ang.) sztuczne zapłodnienie (Artificial Insemination)
AICD – (ang.) automatyczny wszczepialny defibrylator serca (Automatic Implanted Cardiac Defibrillator)
AIDS – (ang.) zespół nabytego niedoboru immunologicznego (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
AlAT – aminotransferaza alaninowa
ALG – (ang.) globulina antylimfocytarna (Antilymphocytic Globuline)
ALL – (ang.) ostra białaczka limfatyczna (Acute Lymphocytic Leukemia)
ALP, ALKP – (ang.) fosfataza alkaliczna (alkaline phosphatase)
ALS – (ang.) stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
ALT – (ang.) transferaza alaninowa (Alanine Transferase)
AMA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie (American Medical Association)
AM – Akademia Medyczna
AMA – (ang.) przeciwciała przeciwmitochondrialne (Anti-mitochondrial Antibodies)
AML – (ang.) ostra białaczka szpikowa (Acute Myelocytic Leukemia)
AMP – adenozynomonofosforan
ANA – (ang.) przeciwciała przeciwjądrowe (Anti-Nuclear Antibodies)
ANCA – (ang.) przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies)
ANF – (ang.) czynnik antynatriuretyczny (Antinatriuretic Factor)
ANP – (ang.) przedsionkowy peptyd natriuretyczny (Atrial Natriuretic Peptide)
AP – (łac.) choroba niedokrwienna serca (angina pectoris)
AP – (ang.) fosfataza alkaliczna (alkaline phosphatase)
AP – projekcja przednio-tylna (anterior-posterior)
APGAR – (ang.) skala APGAR (American Pediatric Gross Assessment Record)
APTT – (ang.) aktywowany czas częściowy tromboplastyny (Activated Partial Thromboplastin Time)
ARA – (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Reumatologiczne (American Rheumatological Association)
ARA-A – arabinozyd adeniny
ARA-C – arabinozyd cytozyny
ARB, ARBs – (ang.) blokery receptora angiotensyny (Angiotensin Receptor Blockers)
ARC – (ang.) zespół związany z AIDS (AIDS related complex)
ARDS – (ang.) zespół niewydolności oddechowej dorosłych/zespół płuca wstrząsowego (Adult Respiratory Distress Syndrome)
ARO – aktywność reninowa osocza
art.- staw (z łac.)
AS – (ang.) zwężenie zastawki aorty (Aortic Stenosis)
ASA – (łac.) kwas acetylosalicylowy (acidum acetylsalicylicum)
ASD – (ang.) ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect)
ASNM - akcja serca niemiarowa
ASO – miano przeciwciał antystreptolizyny O
AspAT – aminotransferaza asparaginianowa
AST – aminotransferaza asparaginianowa
AT1 – receptor angiotensyny 1
AT2 – receptor angiotensyny 2
ATC – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna leków
ATG – (ang.) globulina antytymocytarna (Antithymic Globuline)
AT-III – antytrombina III
ATP – adenozynotrójfosforan
aVL – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
AVR – (ang.) implantacja zastawki w ujście aortalne (Aortic Valve Replacement)
aVR – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
AZPP – alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
AZT – (łac.) azydotymidyna (azidothymidinum)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License